Europese Unie

Op 15 november 2018 werd een resolutie aangenomen in het Europees parlement.
Een pdf van de resolutie is hier in het Nederlands te lezen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0465+0+DOC+PDF+V0//NL

Lees hier onze samenvatting van het debat: www.tekenbeetziekten.nl/samenvatting-debat-resolutie-15-november-2018/

Lees hier het nieuwsbericht over de resolutie: “Bestrijd ziekte van Lyme Europabreed”


Er zijn 6 parlementaire vragen gesteld, deze zijn hier te lezen: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000088_NL.html?redirect

Het hele debat over de resolutie is hier te bekijken: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=1542272031087&fbclid=IwAR0FZH2BQJgrdO9fivvzGgobxLmHsNfGcPFo7ZIzc7z7t96VEG_0Zr8tQZA#

Voor de redevoeringen van de verschillende lidstaten-afgevaardigden in de verschillende talen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20181115&secondRef=ITEM-003&language=NL&ring=O-2018-000088

De samenvatting van het debat in het engels: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1561554&t=e&l=en

 

Aangepast: 15 december 2018