Politiek succes voor het burgerinitiatief

Vijfenhalf jaar na de start vond op 15 mei 2014 het plenaire slotdebat plaats over het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme. In de maanden ervoor startte de Stichting Tekenbeetziekten een schrijfactie;  lymepatiënten werden opgeroepen hun persoonlijke lyme-verhaal naar de vaste Tweede Kamer commissie VWS te schrijven. De Lymevereniging en stichting Hope for Lyme hebben deze actie overgenomen. Honderden mailbrieven zijn verstuurd! Het debat, dat anderhalf uur duurde, resulteerde in een bijzonder eensgezinde Tweede Kamer. Duidelijk te horen was dat de Tweede Kamerleden onder de indruk waren van de ervaringen van lymepatiënten die in Nederland nergens terecht kunnen, over de vernietigde levens en over de zelfdodingen. Henk van Gerven (SP) diende, ondersteund door nog zes partijen (CDA, VVD, D66, PvdA, GL, PVV), een motie in over de oprichting van een onderzoeks-en behandelcentrum. Opvallend is dat het geen ‘expertisecentrum’ genoemd is maar dat duidelijk wordt benoemd wat de regering en het centrum zou moeten doen. Minister Schippers zegde bovendien toe: “Ik vind het belangrijk om samen met ZonMw en de patiëntenverenigingen te bekijken of we die kennisvragen kunnen omzetten in onderzoek. Afhankelijk van de inventarisatie zal ik bepalen of en welk additioneel onderzoek uitgezet kan worden. en na te gaan hoe voorlichtingsmaterialen, die voor een deel reeds ontwikkeld zijn, beter bij schoolkinderen terecht kunnen komen. Voorgesteld is vóór het zomerreces van 2015 in de Tweede Kamer met de minister een evaluatiemoment over de voortgang te houden.

De Stichting Tekenbeetziekten is blij met deze politieke erkenning van de moeilijke situatie voor lymepatiënten. Het is voorlopig onduidelijk wat deze politieke erkenning op korte termijn zal betekenen voor de behandeling van lymepatiënten in de spreekkamer, door scholen en uitkeringsinstanties, en de uitkomst van rechtszaken.
Het debat is terug te zien en na te lezen:

http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/burgerinitiatief-ziekte-van-lyme

Verslag van het debat over het burgerinitiatief ziekte van lyme.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail.jsp?vj=2013-2014&nr=83&version=2

https://www.cda.nl/actueel/toon/hanke-bruins-slot-gespecialiseerd-behandelcentrum-voor-lyme-nodig/


Motie Van Gerven (SP)
“Burgerinitiatief “Ziekte van Lyme”; Motie; Motie van het lid Van Gerven c.s. over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum “: 

Voorgesteld 15 mei 2014 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging,
spreekt haar waardering uit voor het burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten;
overwegende dat de kennis over de behandeling, diagnostiek en voorlichting van Lyme gebundeld moet worden;
overwegende dat er in Nederland al medische centra zijn die zich hebben toegelegd op de diagnose en behandeling van de ziekte van Lyme;
verzoekt de regering, uitvoering te geven aan het burgerinitiatief Lyme door de totstandkoming van een lymeonderzoeks- en behandelcentrum te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Gerven 

Bruins Slot 

Rutte 

Pia Dijkstra 

Wolbert 

Voortman 

Klever

 

 

Aangepast: 4 oktober 2018