Tekentest

In ons artikel over nieuwe PCR tests (1) werd de mogelijkheid genoemd om met zgn. micro-arrays op basis van PCR technologie een groot aantal monsters snel en efficiënt te testen op aanwezigheid van verschillende micro-organismen. Recent werd een dergelijke aanpak gebruikt voor het screenen van een groot aantal Ixodes ricinus teken afkomstig uit Nederland, Denemarken en Frankrijk op 37 verschillende pathogenen (ziekteverwekkende micro-organismen) (2). Deze aanpak geeft een beter beeld dan de vaak fragmentarische onderzoeken die in het verleden gepubliceerd werden en waarbij meestal één of enkele pathogenen in monsters afkomstig uit één land of regio onderzocht werden. Gevolg van de oude aanpak was vaak dat het in de statistieken lijkt alsof teken bij de landsgrenzen in Europa intensief gecontroleerd worden op aanwezige infecties ;-). Dit soort onderzoek is dus nuttig om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van tekenbeetziekten, met name als het regelmatig (en in meer EU landen) herhaald wordt. De techniek is ook relatief makkelijk aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen zoals ontdekking van nieuwe pathogenen.

Wat direct opvalt bij de resultaten is dat Borrelia miyamotoi, een soort die tot voor kort onder de radar bleef, in de drie onderzochte landen een belangrijke infectie van Ixodes ricinus teken is. Het belang hiervan voor de volksgezondheid wordt nog steeds betwijfeld, hoewel de feiten naar onze mening al langer duidelijk maken dat deze Borrelia soort gevaarlijk is voor mensen.

Hoewel in het artikel wordt toegegeven dat Ixodes ricinus een competente vector voor Bartonella is – wat in Nederland recent nog min-of-meer ontkend werd – zijn de gevonden besmettingspercentages van teken met de twee onderzochte Bartonella varianten zeer laag. Dit is merkwaardig gezien de uitkomsten van vele eerdere onderzoeken uit Nederland (met name oudere metingen) en andere EU landen (ook recentere metingen) die aanzienlijke besmettingspercentages van teken met Bartonella lieten zien. Een goede verklaring voor dit verschil ben ik nog niet tegengekomen; dit vraagt dringend om nader onderzoek mede gezien het aanzienlijke aantal lymepatiënten dat met Bartonella besmet lijkt te zijn.

Door testen op een groot aantal verschillende pathogenen ontstaat een beter beeld van de potentiële risico’s van teken voor de volksgezondheid. Je zou wensen dat bloedmonsters van menselijke patiënten net zo snel en efficiënt gescreend zouden kunnen worden op allerlei tekenbeet (co-)infecties, maar helaas is dat nog niet mogelijk. Dat heeft voor een deel te maken met technologische beperkingen: de gevoeligheid van deze micro-arrays is bij pathogenen zoals Borrelia – die vaak in relatief lage concentratie in het bloed van de patiënt voorkomen – onvoldoende voor een betrouwbare screening. Een ander probleem bij diagnostiek is dat van veel tekenbeet (co-)infecties onvoldoende duidelijk is wat de betekenis is van een eventuele positieve testuitslag. Het grootste probleem blijft echter de rigide opstelling van bepaalde medische en microbiologische ‘experts’ die op allerlei manieren de toepassing van nieuwe kennis en technieken op het gebied van tekenbeetziekten tegenhouden.

(1) Nieuwe Borrelia PCR tests
https://www.tekenbeetziekten.nl/wp-content/uploads/2014/04/PCRtest.pdf

(2) High-throughput screening of tick-borne pathogens in Europe
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fcimb.2014.00103/full#h5

 

Aangepast: 13 september 2014