Lyme als beroepsziekte

Steeds meer werkers in het groen krijgen te maken met tekenbeetziekten als gevolg van hun dagelijks werk. Te denken valt aan boswachters, hoveniers, politie, maar ook door jagers, slachters en poeliers worden tekenbeten en ziekten gemeld. Voor deze ‘beroepswerkers in het groen’ verzamelen we op deze pagina handige informatie. Heeft u vanuit de branche relevante informatie die hier een plaats verdient; laat het ons weten via het contactformulier!

Definitie beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening ontstaan als gevolg van een belasting die in overwegende mate tijdens arbeid of in arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
De ziekte van Lyme wordt algemeen aanvaard als beroepsziekte in Nederland.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

Zorgplicht van de werkgever houdt onder meer in het treffen van veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van instructies om gezondheidsschade van de werknemer te voorkomen. De vraag of een werkgever ook altijd verplicht is om in alle gevallen maatregelen te nemen is onder andere afhankelijk van:

  1. De mate van onzekerheid omtrent eventuele risicofactoren en de mogelijke (beroeps)ziekte.
  2. De ernst van het risico en de tijd die nodig is om het onderzoek naar het risico te verrichten.
  3. Het feit of andere schadelijke effecten bekend zijn.
  4. Het feit of het gezondheidsrisico bekend is, of had moeten zijn.

Indien de werkgever niet kan bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan of dat eventuele veiligheidsmaatregelen de gezondheidsschade van de werknemer niet hadden kunnen voorkomen, dan zal de werkgever aansprakelijk zijn, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.
De rechtspraak stelt zware eisen aan het aannemen van bewuste roekeloosheid.

Stappenplan diagnostiek beroepsziekten

Het zes stappenplan voor beroepsziekten

Wanneer je een beroepsziekte vermoedt (‘stap 0’), is het belangrijk om een aantal aspecten systematisch in kaart te brengen. Op die manier kan worden nagegaan of de aandoening of ziekte inderdaad een beroepsziekte is: een klinisch waarneembare ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate (>50%) in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Op deze site kun je de PDF downloaden of de presentatie bekijken.

Ziekte van Lyme als beroepsziekte

Wat je moet doen om te kunnen bewijzen dat het om een beroepsgerelateerde ziekte of aandoening gaat is:

  1. Elke tekenbeet in de tijd van de baas melden met een bedrijfsongevallenformulier.
  2. De bedrijfsarts en huisarts in kennis stellen.
  3. De teek bewaren (in alcohol).
  4. Als je besmet blijkt, een rode ring of griepachtige verschijnselen/gewrichtsklachten krijgt, meteen de werkgever aansprakelijk stellen.
Verdere relevante informatie

http://www.beroepsziekten.nl/

Laatst gewijzigd: 23 feb. 2022