Samenvatting debat resolutie 15 november 2018

Déjà Vu??

In het Europees Parlement werd gesproken over de lymeproblematiek en gestemd over een resolutie.

De resolutie is opgesteld door mevrouw Kyllönen uit Finland. De stemming erover was later die dag en de resolutie is aangenomen.

De commissaris mevrouw Jourova antwoordde dat er gewerkt zal gaan worden aan bewustwording op Europees, nationaal en regionaal niveau, bij de bevolking en bij hen die werken in de zorgsector, waarbij de ECDC een rol zal spelen. Vroege diagnose en uiteindelijk preventie heeft speciale aandacht.

Complimenten voor de Europese lidstaten-afgevaardigden. Ze hebben elk de moeilijke situatie benoemd waar lymepatienten zich in verkeren.

De commissaris voor Milieubeheer gaf een stand van zaken weer waar nu al aan gewerkt is door de ECDC en ‘lidstaten-deskundigen’:

  • De commissie wil meer aan preventie, surveillance en controle van de verspreiding gaan doen.
  • De ziekte van Lyme is opgenomen in de lijst van overdraagbare ziekten [Commission Implementing Decision (EU) 2018/945, 2 juni 2018]. Dit leidt ook tot meer toezicht op het vóórkomen en de verplichting van lidstaten om gevallen te melden.
  • Daarvoor heeft de ECDC zich beperkt tot neuroborreliose, omdat deze een meer gestandaardiseerde definitie kent. Niettemin kan op die manier de ontwikkeling gevolgd worden en kunnen gegevens vergeleken worden. Dit gaat in vanaf 2019 over 2018.
  • Er was een workshop vectoren-overdraagbare ziekten gehouden in het najaar van 2017.
  • De ECDC heeft een studie gehouden over de kwaliteit van testen en gaat gegevens inzamelen van laboratoria.
  • Er is 7.8 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar verbeterde testen voor vroege diagnose.
  • Er is door de Investeringsbank 25 miljoen uitgetrokken voor de ontwikkeling van een lymevaccin.
  • 3 miljoen voor een anti-tekenvaccin.
  • In het kader programma Onderzoek en Innovatie Horizon 2020 zijn de komende twee jaar nog financieringsmogelijkheden voor onderzoek.

Reacties van de afgevaardigden van de lidstaten richten zich op dat een aantal zaken niet genoemd waren; zoals de medische dwaling, dat patiënten op zoek en de grens over moeten voor diagnose en behandeling, dat diagnose vaak veel te laat komt en het lijden van patiënten. Dat het een plattelands probleem is waardoor het misschien zolang geduurd heeft voor er serieuze aandacht voor komt. Ook de klimaatverandering en predatoren (vossen) werden besproken. Ook werd de vraag gesteld of de commissie rekenschap kan gaan geven van wat het uitgegeven geld oplevert. Artsen werden bekritiseerd dat zij nog steeds volhouden dat testen nagenoeg 100% betrouwbaar zijn terwijl wetenschappelijke publicaties heel iets anders laten zien. Opleiding van (huis)artsen werd ook diverse keren genoemd.

Wij horen hier het zelfde als bij de plenaire bespreking van het Burgerinitiatief in de Tweede Kamer in 2014: zeer betrokken afgevaardigden. Heel bijzonder! Het is echter de vraag wat de initiatieven van de commissie gaan opleveren. Vooral de ontwikkeling van een lymevaccin kan ontwikkelingen ‘gijzelen’. Het is ook de vraag wie de ‘lidstaten-deskundigen’ zijn!

Bekijk hier het hele debat.

Laatst gewijzigd: 29 apr. 2021