Missie & Visie

Veel mensen die door een teek gebeten zijn en patiënten die al langere tijd een infectie via een teek hebben, ondervinden problemen bij het verkrijgen van een betrouwbare diagnose en een op de patiënt toegesneden behandeling. Adequaat behandeld blijft de schade voor de patiënt in veel gevallen klein, maar minder adequaat behandeld zijn de gevolgen op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied voor patiënten niet te overzien. Vaak krijgen zij óf een verkeerde diagnose en niet de juiste behandeling, of helemaal geen diagnose en geen behandeling.
Onze inzet komt voort uit een gevoel van onrecht dat mensen aangedaan wordt waar het tekenbeetziekten betreft, wanneer zij op inadequate wijze behandeld en bejegend worden.

Onze missie:
“De Stichting Tekenbeetziekten wil bekendheid, voldoende aandacht en zo volledig mogelijke kennis van tekenbeetziekten stimuleren en de gevolgen die deze ziekten kunnen hebben zoveel mogelijk beperken. De Stichting richt zich op fondsenwerving om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het prioriteren en bevorderen van onderzoek.”.

Visie
De Stichting Tekenbeetziekten wil de bekendheid en aandacht voor tekenbeetziekten in de maatschappij vergroten opdat er zowel preventief als curatief een verbetering van de situatie van de patiënt kan ontstaan, door activiteiten te ontplooien waarbij het verspreiden van volledige informatie over tekenbeetziekten gestimuleerd wordt. Hierbij stelt de stichting zich steeds kritisch op ten opzichte van wetenschappelijke en niet wetenschappelijke beweringen en zal ze stimuleren tot meer onderzoek. Ze legt de nadruk op díe gevallen waar de reguliere informatie, behandeling en diagnostiek ontoereikend blijkt.

Zij wil verbeteringen in de gezondheidszorg initiëren en artsen ondersteunen die patiënten met tekenbeetziekten indien nodig experimenteel of complementair willen behandelen en zij wil de discussie en communicatie tussen verschillende partijen bevorderen.
De stichting staat objectief tegenover experimentele en complementaire geneeswijzen en gelooft dat deze in bepaalde gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de conditie van de patiënt. Meer over ons standpunt in dezen leest u in: Hoe staat de Stichting Tekenbeetziekten tegenover experimentele en complementaire zorg.

De stichting wil onder het motto, “samen voor kennis van tekenbeetziekten” komen tot bundeling van krachten ter bestrijding van de ziekte en de heersende misstanden. Ze wil daarnaast samenwerking tussen organisaties bevorderen en tevens andere initiatieven op het gebied van tekenbeetziekten ondersteunen en de discussie over deze ziekten stimuleren vanuit een open, constructieve houding naar elkaar.

De stichting handelt vanuit de opvatting dat tekenbeetziekten (waaronder behalve Lyme-borreliose o.a. ook Ehrlichiose, Babesiose, Rickettsiose, Mycoplasma en Bartonellose) zéér complexe ziekten zijn, niet eenvoudig te diagnosticeren en niet in alle gevallen eenvoudig te behandelen en ze wil patiënten hierover eerlijk en zo volledig mogelijk voorlichten.
Zij wil wetenschappelijk onderzoek naar Lyme- en andere tekenbeet verwante ziekten in Nederland stimuleren, op het gebied van behandeling en preventie van de ziekte, en de gevolgen van tekenbeetziekten beperken op niveau van de individuele patiënt, de gezondheidszorg alsmede op maatschappelijk niveau.

Aangepast: 7 oktober 2018